Czasopismo „Logopeda” powstało w 2005 roku. Jego ideą jest promowanie najnowszej wiedzy z logopedii oraz dziedzin pokrewnych. Zaletą internetowej formy prezentacji wiedzy jest m.in. nieograniczony dostęp do „Logopedy” osób zainteresowanych, brak ograniczeń w zakresie liczby publikowanych stron, dzięki czemu każdy z Autorów może przedstawiać wyczerpująco opisywany temat. Do czasopisma nadsyłają publikacje logopedzi teoretycy i praktycy. Liczne grono autorów stanowią także studenci, których prace magisterskie i dyplomowe rekomendowali ich Promotorzy. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg Internetu, w czasopiśmie publikują swoje teksty naukowcy z innych krajów m.in. z Rosji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. W latach 2005–2008 ukazało się sześć numerów czasopisma „Logopeda”. Opublikowano w nich 76 artykułów. Obecnie ukończono prace nad siódmym numerem czasopisma, który w najbliższym czasie pojawi się na stronie. Będzie on miał, mamy nadzieję, znaczenie przełomowe. Jest recenzowane, posiada streszczenia w języku polskim i angielskim i będzie podlegało ocenie służącej sporządzeniu wykazu czasopism, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489) na potrzeby przyszłej oceny parametrycznej jednostek naukowych. Dążymy więc do tego, żeby stało się pełnoprawnym, ogólnopolskim czasopismem naukowym o charakterze logopedycznym. Będzie to bardzo ważne osiągnięcie dla naszego środowiska. Czytelnicy otrzymają pismo jeszcze bardziej wiarygodne pod względem prezentowanych treści, a autorzy artykułów uzyskają określoną liczbę punktów za publikacje, potrzebnych do weryfikacji swoich dokonań badawczych czy też propagujących osiągnięcia naukowe logopedii. W mijającym roku wraz ze zmianą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów, zmienił się również skład redakcji czasopisma. Dlatego też chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, które przez ostatnie lata współtworzyły czasopismo oceniając nadesłane artykuły, poprawiając teksty czy gromadząc materiały do kolejnych numerów. Szczególne podziękowania należą się Ewie Krajnie, Małgorzacie Rocławskiej-Daniluk, Michałowi Bitniokowi, Róży Sobocińskiej i Karolowi Pawlasowi, którzy wchodzili w skład Rady Redakcyjnej. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

W imieniu Rady Redakcyjnej

Joanna Gruba - redaktor naczelny

Krzysztof Szamburski

 
NUMERY
Kontakt
Redakcja Internetowego Czasopisma "LOGOPEDA"
Krzysztof Szamburski
czasopismo@logopeda.org.pl
Wydawca:
Polski Związek Logopedów Zarząd Główny
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa